Magistritöö teema konkretiseerumine

Teises seminaris teema pisut konkretiseerus.

Teema: Ajastatud kordamise põhimõttel toimivate interaktiivsete tundide loomise autorsüsteemi disainuuring

Probleem: Olemasolevad interaktiivsete tundide loomise autorsüsteemid ei sisalda ajastatud kordamise põhimõtet, mis võiks oluliselt parandada õppesisu meeldejäämise määra.

Eesmärk: Töötada välja ajastatud sisseehitatud ajastatud kordamise mehhanismiga interaktiivse tundide loomise autorsüsteemi kontseptuaalne disain ning katsetada ja hinnata sellel põhinevat prototüüpi.

Uurimisküsimused:

 1. Millistes kontekstides on ajastatud kordamise põhimõtet kasulik õppetöös kasutada?
 2. Kuidas integreerida ajastatud kordamine interaktiivse tunni formaati?
 3. Milline võiks olla sellise autorsüsteemi kontseptuaalne disain?
 4. Milliseid võimalusi pakub selline autorsüsteem õppetöö läbiviimiseks?
 5. Milline on sellise autorsüsteemi mõju õpitulemustele?

Link õppejõu postitusele:

https://magtooseminar.wordpress.com/2018/03/03/teise-seminari-materjalid/

Advertisements

Magistritöö I seminar. Teema valik

Link õppejõu postitusele: https://magtooseminar.wordpress.com/2018/02/03/esimene-kontakttund/

Sellest tuleb minu poolt üks pikk postitus, seepärast pean seda pisut liigendama ja andma esmalt sisukorra moodi ülevaate.

1. Magistritöö teema variandid. Tutvustan oma teemade otsinguid
1.1. Ümberpööratud klassiruum
1.2. Youtube kanalid
1.3. Õppevideod kui meedium
1.4. Ajastatud kordamine
1.5. Õpirakenduse disainuuring
2. Kolm varasemat magistritööd, mida kasutada

1. Magistritöö teema variandid

Mul kujunes juba enne haridustehnoloogia erialale õppima tulekut omamoodi pilv märksõnadest või teemadest, mis mind haridustehnoloogia vallas iseäranis huvitavad, ning see pilv käib minuga jätkuvalt kaasas. Ilmselt tuleb minu uurimisteema kuskilt sellest pilvest. Laias laastus koondub see kolme märksõna ümber: ümberpööratud klassiruum, online-õppevideod ja spaced repetition (ajastatud kordamine). Olen kõigi nende teemadega praktilisel tasandil tegelenu: rakendanud ümberpööratud klassiruumi mudelit põhikooli ajalooõppes, loonud rohkem kui sajas Eesti koolis kasutatava Youtube’i kanali kahte põhikooli ajalookursust katvate videomaterjalidega ning osalenud ajastatud kordamise põhimõtet kasutava õpirakenduse loomises. Kõigist kahjuks teha ei ole võimalik ja mingi fookus tuleks valida, aga hetkel on minu jaoks veel laual mitu varianti fokuseerimiseks. Seda enam, et minu jaoks on need teemad omavahel suhteliselt seotud ja ühele teemale keskendudes tuleks ilmselt anda ülevaade ka mõnest teisest (vt ka allpool). Seepärast hakkasin praegu otsima kirjandust laiema filtriga, et hõlmata kõiki neid teemasid ja eelkõige nende ühisosa. Käisin mõnede märksõnadega üle Google Scholari, hunniku rahvusvahelisi veebiandmebaase (EBSCO, Sciencedirect, IEEE, Springer, Taylor&Francis jne), TÜ haridusteaduste üliõpilastööd ning ka ühe bibliograafia vastava teema uurimuste kohta Soomes. Eelkõige otsisin just töö teoreetilise osa  jaoks konkreetsete märksõnadega, mõnelt poolt saab ilmselt ka eeskuju metodoloogia osas. Sain endale praegu Mendeley’sse 322 artiklit. Olen hakanud neid nüüd abstraktide järgi läbi käima ja siltidega varustama, et saada täpsemat ülevaadet, mida ja kuidas on seni uuritud.

Kirjutan natuke lahti, milliseid võimalikke teemasid ma nende märksõnade juures näen, see aitab endal natuke paremat ülevaadet ja mõtted selgemaks saada. Endalegi üllatuseks sai seminaris välja käidud kahest teemast viis.

1.1. Ümberpööratud klassiruumi märksõna puhul oleks ilmselt kõige mõistlikum uurida, kuivõrd levinud see Eestis on, kuidas seda kasutatakse ja sellest aru saadakse ning mida oleks vaja, et see mudel laiemalt leviks. Võimalik teema sõnastus:

Ümberpööratud klassiruumi mudeli kasutamine ja rakendusvõimalused Eesti üldhariduskoolides.

Uurimisküsimused:
Mil määral on Eesti üldhariduskoolide õpetajad teadlikud ümberpööratud klassiruumi mudelist ja kuidas nad seda mõistavad?
Kui palju õpetajaid, mis õppeainetes ja kuidas seda ümberpööratud klassiruumi mudelit rakendavad?
Milline on õpetajate ja koolide valmisolek ümberpööratud klassiruumi mudelit rakendada ning millised on peamised takistused?
Meetodid: kaardistusuuring, täpsemalt veebiküsitlus (peamiselt kvantitatiivne lähenemine), intervjuud ja vaatlused (kvalitatiivne lähenemine)
Vajalikkus: ümberpööratud klassiruum on üsna levinud ja soovitatud õpetamismudel näiteks USA koolides ning selle ühe suure eelisena nähakse seda, et see aitab kaasa õpetaja rolli ümbermõtestamisele teadmiste edastajast mentoriks või kootsiks. Samas Eestis ei ole minu teada ümberpööratud klassiruumi mudel kuigi palju tähelepanu ja kasutust leidnud (praegu kirjandust leides olen leidnud ühe eestikeelse teadusartikli selle kasutamisest kõrghariduses ning kolm Tartu Ülikooli HTI üliõpilastööd ümberpööratud klassiruumi kasutamisest matemaatikas). Eesmärk olekski selgitada välja, kas see nii on ja miks see nii võib olla.

Õppevideote märksõna juures huvitab mind kaks asja.

1.2. Ühe neist võiks sõnastada uurimisteemana nii: Youtube’i hariduslike kanalite kasutamine üldhariduskoolide õppetöös ehk kaardistus, milliseid kanaleid (nii võõrkeelsed kui eestikeelseid) ja kuidas Eesti koolides õppetöös kasutatakse ning kes ja milliseid hariduslikke kanaleid Eestis loovad (kuidas on töö korraldatud, mis ressursse kasutatakse ja vajatakse, mis on tegijate motivatsioon, kuidas seda võiks rohkem toetada).

Uurimisküsimused:
Milliseid Youtube’i hariduslikke kanaleid Eesti üldhariduskoolide õpetajad õppetöö läbiviimisel kasutavad?
Kuidas Youtube’i videosid õppetöös kasutatakse?
Milliseid Youtube’i hariduslikke kanaleid Eesti üldhariduskoolide õpilased omast huvist vaatavad?
Kes ja mille jaoks loovad eestikeelseid Youtube’i hariduslikke kanaleid? Milliseid ressursse nad selleks kasutavad ja vajavad? Mis on nende motivatsioon?
Meetodid: kaardistusuuring, täpsemalt veebiküsitlus (peamiselt kvantitatiivne lähenemine), intervjuud ja vaatlused (kvalitatiivne lähenemine)
Vajalikkus: Praeguse teismeliste ja noorte põlvkonna jaoks on online-videod, eriti Youtube’i keskkonnas muutunud ühtaegu nii väga tähtsaks meelelahutuse kui ka info allikaks. Inglise keeles on olemas tohutu hulk haridusliku sisuga kanaleid, kus on võimalik end harida peaaegu mis tahes teemadel. Üha enam pöörduvad inimesed (mina sealhulgas) uue teema kiireks selgeks tegemiseks just online-video, mitte enam trükitud entsüklopeedilise teksti poole. Ilmselt seepärast, et huvitaval ja asja lihtsal moel lahti seletaval videol on palju eeliseid kuiva didaktilise või akadeemilise teksti ees. See kõik annab Youtube’i hariduslikele kanalitele ka tuntava elukestva õppe mõõtme – need mitte ainult ei võimalda täiskasvanutel korrata kunagi koolis õpitut, vaid juhul kui nendes on ainesisu esitatud köitvalt, tarbitakse neid ka lihtsalt hariva meelelahutusena. Samas on eesti keeles Youtube’is väga vähe hariduslikku sisu ning õppevideote kui digitaalse õppematerjali alaliigi tootmisele ei ole eraldatud kuigi palju ressurssi. Eesmärk olekski selgitada välja, miks see nii on ja kuidas Youtube’i potentsiaali Eesti hariduses rohkem ära kasutada (kuidas saada Youtube’i rohkem hariv-meelelahutuslikku eestikeelset sisu).

1.3. Teise võiks sõnastada nii: Õppevideo kui meedium õppesisu edastamise (instructional content delivery) funktsioonis digiõpikute ja sügava õppimise meetodite (deeper learning approaches) taustal. Võimalik, et tuleks teemat täpsustada nii, et see hõlmab näiteks ainult sotsiaalaineid ja üldhariduskooli. Ehk siis mind huvitab õppevideo kasutus n-ö õpikuteksti või loengu asemel (mitte illustratsioonina) õppe põhisisu edastajana – milliseid võimalusi see pakub (ning millised eelised ja puudused tal on) võrreldes õppekirjanduse, loengu või vestluse-tuutordamisega. Taustaks digiõpikud seepärast, et senistes Eesti digiõpikutes on minu teada seni lihtsalt paberõpiku tekst digiteeritud, illustratsioonid lisatud multimeediana ning töövihiku ülesanded tehtud interaktiivseks, ent pole teksti asemel kasutatud videot. Deeper learning approaches all pean siinkohal eelkõige silmas projektõpet ja ümberpööratud klassiruumi mudelit, kus õpe on korraldatud nii, et õpilane peaks õppesisu tarbima (lugema kirjandust, vaatama videot vms) iseseisvalt ja proaktiivselt. See tähendab, et õppesisu peab olema esitatud selliselt, et õpilane oleks võimeline seda mõistma ilma õpetaja vahenduse ja täiendava selgituseta (mille vastu kahjuks paljud praegused õpikud eksivad, sest on liiga keerulised). Eesmärk oleks siin pakkuda välja ka sellises kontekstis kasutamiseks mõeldud õppevideote loomiseks teatud disainiprintsiibid. Tahaksin siin toetuda muuhulgas Jaan Miku uurimustele õppekirjanduse sõnavara ja lihtsuse teemal, millest osa saaks kindlasti rakendada ka õppevideotele.

Uurimisküsimused:
Milliseid võimalusi pakuvad õppevideod õppesisu edastajana? Millised on selle meediumi eelised ja puudused?
Millised peaksid õppevideod olema õppesisu edastamise funktsiooni võimalikult heaks täitmiseks uute õppeviiside kontekstis?
Meetodid: katsed ja vaatlused, mille põhjal võrrelda erinevaid õppesisu edastamise viise ja nende kasutamist õppetöös, samuti „laboratoorsed“ katsed (koguda nii kvantitatiivseid kui kvalitatiivseid andmeid) valideerimaks õppevideote loomise disainiprintsiipe
Vajalikkus: Viimastel aastatel on kirjastused ja mitmed rakenduste loojad asunud looma eestikeelseid digitaalseid õppematerjale ning on loodud ka digitaalsete õppematerjalide kvaliteedinõudeid jpm. Mõnes mõttes alles otsitakse õigeid formaate ja tegeletakse õppematerjali kui mõiste ümbermõtestamisega, sest eesmärk ei ole ainult paberõpiku teksti digiteerimine, vaid kasutada uusi võimalusi, mida digitehnoloogia annab. Õppevideo kui meedium võiks selles vallas saada rohkem tähelepanu ja olla teadvustatud alternatiivina tekstile, ent see eeldab ka tema eeliste ja puuduste analüüsi.

 

Siis on veel spaced repetition (ehk ajastatud kordamine). Seletan selle igaks juhuks lahti ka, kuna olen aru saanud, et paljud inimesed pole sellega üldse kokku puutunud. Ajastatud kordamine on mäluteadusest pärit põhimõte või seaduspära, mis tähendab seda, et õpitav sisu kinnistub kõige efektiivsemini töömälust püsimällu siis, kui õppija kordab õpitud materjali järjest suureneva intervalli tagant. See seaduspära toetub unustamiskõvera teooriale. Raskusi tekitavat materjali ja äsja õpitut korratakse tihedamini ning kergemat ja juba palju korratut harvemini. See põhimõte on asjade meeldejätmiseks väga efektiivne, vähemalt arvestades õppimisele kulutatud aja ja meeldejäämise määra suhet. Tänapäeval on kordamist võimalik ajastamist automatiseerida erinevate tarkvaralahenduste (spaced repetition software) abil. Iseäranis kasutatakse seda keeleõppes (nt Lingvist, Speakly, Memrise), aga ka meditsiini- või juuraõppes (Osmosis, Spacedrepetition.com). Lisaks on rakendusi, mis ei ole piiratud ühe konkreetse teemaga, näiteks Anki ja SuperMemo.

Selle teema puhul huvitab mind samuti kaks asja.

1.4. Üks neist oleks jällegi kaardistada selle põhimõtte üldisemat kasutamist üldhariduskoolide õppetöös. Ehk siis kas, mil määral, kuidas jne kasutatakse mõistete ja faktide õppimise jaoks intervallkordamise rakendusi (nt Anki Flashcards) väljaspool võõrkeeleõpet (kus see on eeldatavasti levinum seoses Lingvisti jt sarnaste rakenduste tulekuga). Teema võimalik sõnastus: Ajastatud kordamise tarkvarade kasutamine üldhariduskoolide õppetöös.

Uurimisküsimused:
Mil määral on Eesti üldhariduskoolide õpetajad teadlikud ajastatud kordamise põhimõttest ja tarkvaradest?
Kui palju õpetajaid, mis õppeainetes ja kuidas ajastatud kordamise tarkvarasid rakendavad?
Milline on õpetajate ja koolide valmisolek ajastatud kordamise tarkvarasid rakendada ning millised on peamised takistused?
Meetodid: kaardistusuuring, täpsemalt veebiküsitlus (peamiselt kvantitatiivne lähenemine), intervjuud ja vaatlused (kvalitatiivne lähenemine)
Vajalikkus: Viimastel aastatel on Eesti haridusmaastikul palju propageeritud erinevaid IKT vahendeid koostöise õppe edendamiseks või lihtsalt digitaalsete õppematerjalide koostamiseks. Rõhk paistab olevat õpilaste eneseväljendus- ja refleksioonioskuste arendamisel ning teadmusloomel. Samas on vähem tähelepanu jagunud sellele, kuidas uusi tehnoloogilisi vahendeid kasutada selleks, et fakte ja mõisteid efektiivsemalt õppida. Faktide ja mõistete tundmine on aga vajalik kõrgemate tasandite teadmiste ja oskusteni jõudmiseks.

Et ajastatud kordamine võimaldab tõestatult just nimelt efektiivsemalt fakte ja mõisteid ära õppida, vääriks see propageerimist ja kasutamist üldhariduskoolide õppetöös. See aga eeldab hetkeolukorra kaardistamist ja võimalike metoodikate katsetamist.

1.5. Teine teema, millest mul endal ilmselt rohkem kasu oleks:  Ajastatud kordamise põhimõttel toimivate interaktiivsete tundide loomise autorsüsteemi disainuuring. Ehk siis loome parasjagu sõpradega õpirakendust, mis võimaldab erinevatest meediumitest kokku panna õppematerjali, mille vahele saab paigutada küsimusi, mis hakkavad materjali läbides ajastatud kordamise põhimõttel korduma, et teadmisi kinnistada. Kuna ma selle disainuuringut pisut nagu teengi kogu aeg (ehk loen teema kohta teooriat, suhtlen ja hangin tagasisidet potentsiaalsetelt kasutajatelt) ja teeksin nii või naa, siis oleks see ka igati mõistlik magistritööga ühitada. Seda teemat oli Hans Põldoja juba põhimõtteliselt nõus juhendama. Samas ma tahaksin piirduda mitte ainult disainuuringuga, vaid kui vähegi võimalik, siis teha ka katseline uuring ja võrrelda näiteks selliste tundide mõju õppimisele võrreldes alternatiividega (näiteks õpiku lugemine + töövihiku täitmine, tavaline interaktiivne e-tund jne.

Uurimisküsimused:
Selle disainuuringu (research-based design) teemaga pean veel tutvuma, kuidas selle puhul uurimisküsimust sõnastada. Katselise uuringu puhul tuleks sõnastada hüpotees.
Meetodid: disainuuring, katse- ja kontrollrühmadega uuring
Vajalikkus: See teema on selles mõttes kõige kitsam, et selle tulemused lähevad eelkõige korda minule ja meie meeskonnale, aga ilmselt oleks sellest kasu ka (veel ühe) juhtumiuuringuna õpirakenduse loomisest ning sellele saaksid toetuda ka rakenduse tulevased haridustehnoloogidest või õpetajatest kasutajad, et hinnata rakenduse sobivust enda õppetöös.

Nagu juba öeldud, siis need teemad on minu jaoks omavahel seotud ning ühest magistritööd tehes tuleks ka teisi käsitleda või vähemalt puudutada. Näiteks 1. teema ehk ümberpööratud klassiruumi kaardistus nõuab ka õppevideote teema käsitlemist, kuna ümberpööratud klassiruumi meetodi kasutamine tähendab tavaliselt, et õppematerjalina kasutatakse videosid. Samamoodi oleks õppevideote teemad (2. ja 3.) jällegi seotud ümberpööratud klassiruumiga, kuna see on nende üks kasutusviise. Ja näiteks 5. teema ehk õpisüsteemi disainuuring haakub lisaks ajastatud kordamisele ka ümberpööratud klassiruumiga, sest meie ettekujutuses on rakendus eelkõige mõeldud seda meetodit toetama (kuigi kasutajatel on vaba voli seda kasutada ka muudes kontekstides), ning õppevideotega, sest need interaktiivsed tunnid hakkavad tõenäoliselt suurel määral koosnema just õppevideote lõikudest (ehkki on võimalik lisada ka pilti, teksti ja tulevikus ehk ka muid meediume).

Olles nüüd natuke mõtteid lahti kirjutanud ja setitanud tundub, et mu valik hakkab kalduma 5. teema (“Ajastatud kordamise põhimõttel toimivate interaktiivsete tundide loomise autorsüsteemi disainuuring”) poole.

2. Kolm kaitstud magistritööd, mis on teema, ülesehituse või metoodika poolest minu kavandatud tööle kõige lähemal.

Jõgi, Urve. 2012. Digitaalsete bioloogia õppematerjalide analüüs lähtuvalt riiklikest õppekavadest ja õpetajate vajadustest. Tallinna Ülikool: Informaatika Instituut

Sellest magistritööst annaks šnitti võtta kaardistavate teemade (1., 3. ja 5.) puhul, sest siingi on kasutatud kaardistusuuringu lähenemist. Samuti pakub see huvi temaatiliselt – digitaalsete õppematerjalide all on siin kaardistatud ja analüüsitud ka videoõppematerjalide kasutust.

Vaimla, Liina. 2014. Interaktiivse sisupaketi loomine Udutu abil: võimalused ja kitsaskohad. Tallinna Ülikool: Informaatika Instituut

Sellest magistritööst leiaks viiteid interaktiivsuse ja interaktiivsete õppematerjalide teemale, mis oleks relevantne 5. teema korral.

Dreier, Taimi. 2016. Gümnaasiumi uurimistööde juhendamise keskkonna kontseptuaalne disain. Tallinna Ülikool: Digitehnoloogiate Instituut

See töö sarnaneb metoodika poolest minu 5. teemavariandi puhul kavandatule ehk kasutatakse disainuuringu / arendusuuringu / uurimuspõhise disaini meetodit.

 

Digitaalse õppevara levitamise platvormid

Link õppejõu postitusele: https://digioppevara.wordpress.com/2018/02/17/esimene-ulesanne-levitamisplatvormid/

Räägin siis selles postituses oma senistest kokkupuudetest digitaalse õppevaraga ning võrdlen kahte digiõppevara repositooriumit. Tekst sai natuke pikk, sest mul tekkisid seosed mõtetega, mida olen pikalt haudunud, ja otsustasin need siia enda jaoks lahti kirjutada.

Kuidas olen varasemalt digitaalse õppevaraga kokku puutunud?

Olen digiõppevaraga kokku puutunud eelkõige materjalide loomise poole pealt ning spetsiifilisemalt põhikooli ajaloo õppevideote tegemisega. Vaata ka: https://www.youtube.com/user/kristosiig

Lisaks olen natuke teinud õppetöö jaoks Kahoot’i, Socrative’i, Õpiveebi, Learningappsi jm teste ja ülesandeid, aga need tegin enamasti mõnes konkreetses tunnis kordamiseks või augutäiteks, mistõttu said need tehtud pigem kiirustades ja mittesüsteemselt (ehk igasugu metaandmetega varustamine polnud prioriteet). Samas vastavate õpisüsteemide sisestes repositooriumides võib mõnigi neist siiani avalikult üleval olla.

Teiste poolt koostatud õppematerjale olen kasutanud äärmiselt vähe. Kui ma veel esitlusi kasutasin, siis sinna otsisin illustreerivat materjali ise ja lihtsalt veebist, mitte spetsiifiliselt hariduslikest allikatest. Mõnikord olen leidnud huvitavaid ideid tunnitegevusteks inglisekeelsetest materjalidest, aga mitte konkreetsest keskkonnast, vaid Google otsinguga. Mõnel korral olen leidnud mõne tunnikava oma aineseltsi kodulehelt.

Kuidas olen digitaalseid õppematerjale hallanud?

Õppematerjalide haldamiseks on mul seni olnud Dropboxi kaust ja seal failid linkidega. Mind häiris selle süsteemi primitiivsus ja kohmakus algusest peale, aga mul ei olnud mahti mõelda välja endale nutikamat lahendust. Oleksin rõõmuga kasutanud mõnda õpihaldussüsteemi, aga mind takistas eKooli olemasolu. eKooli ennast oli vähemalt hiljuti röögatult ebamugav kasutada millekski muuks kui hinnete märkimiseks (kuigi seal olid justkui mingid muud funktsionaalsused või nende alged ka). Samas eKooli pidi igal juhul kasutama, et hindeid märkida, ja ma ei tahtnud sinna kõrvale võtta teist keskkonda. See oleks olnud nii minule kui õpilastele tüütult ebakasutajasõbralik. Seda enam, et ainus alternatiiv oleks olnud Moodle, mis on ka pisut kohmakas. Muuseas, minu meelest on kasutajasõbralikkus ja elegantselt lihtne disain asjad, millele tuleks haridustehnoloogias rohkem tähelepanu pöörata, sest väga paljud keskkonnad (eriti avaliku raha eest tehtud) on selles vallas üpris õudsed.

Sellega seoses tuli mulle meelde ka küsimus, millele olen soovinud juba pikemat aega: miks kasutatakse haridusasutustes tihti eraldi õpihaldussüsteeme (LMS) ja õppeinfosüsteeme? Vähemalt Eesti ülikoolides on alati ÕIS ja Moodle. Sisu tarkvarast eraldi hoidmise vajadus on ilmselge, aga LMS ja ÕIS on ju mõlemad tarkvaralised.

Avatud materjalidest

Õppematerjalide jagamise osas on mul mõnevõrra vastakad seisukohad. Ühest küljest olen ma ise näinud meeletult vaeva oma õppevideote loomisega ning teinud nad Youtube’i kaudu kõigile kättesaadavaks, nii et praegu on need minu arvestuste järgi jõudnud kasutusele juba üle 120-sse Eesti kooli. Korrastan praegu muid enda loodud materjale (tunnikavad jms) ning plaanin need ka avatud õppematerjalidena üles panna.

Teisalt ma ei jaga täielikult mõtteviisi, et avatud materjalid ja laiemalt vabavara ongi tulevik ja me peame selles suunas liikuma. Freemium-pakettide ja vabavara ajastu kipub inimesi ära hellitama ja tekitama arusaama, et on olemas tasuta lõunad. Koolielus oli hiljuti kokkuvõte uuringust, mis käsitles õpetajate lemmiktöövahendeid. Tsiteerin: “Teine murekoht, mis seostub paljude keskkondadega, on see, et natuke aega on töövahendi kasutamine tasuta ja siis muutub tasuliseks.” (Leikop 2018)

Olen isegi kasutanud mõnda keskkonda niipalju kui freemium paketi maht lubab ning liikunud hiljem olukorra sunnil edasi kuhugi mujale. Tegelikult ei ole selline alustavate äppide tasuta pakkumistel sõitmine normaalne – hea töövahendi eest oleks õige maksta, sest selle tegemine nõuab ressursse. Ettevõtja peab maksma serverikulu, palkama klienditoe, lisaks on kogu see aeg ja energia, mis on panustatud nullist toimiva toote väljatöötamisse. Muidugi võib öelda, et teeme need keskkonnad, mida vaja, avaliku raha eest ja tasuta kasutamiseks. Minu meelest ei ole see mõistlik ressursipaigutus, sest avalik raha ei sõltu otseselt klientide rahulolust. Seetõttu kipuvad tasuta või ka avaliku raha eest tehtavad asjad olema vähem kasutajasõbralikud ja vähemefektiivsed. Mõistlikum oleks eraldada koolidele ja õpetajatele reaalset ressurssi, mille eest soetada õppevara – nii materjale kui tarkvara. Niimoodi hakkaksid haridustehnoloogia valdkonnas toimima turumehhanismid – iga õpetaja saab hääletada oma rahaga, millised sisuloojad ja millised rakendused talle meeldivad ning millised jätavad külmaks. See annaks tootjatele õige signaali ja paneks nad pingutama.

Kannaksin sama mõtte üle üldisemale tasandile. Vabavara, Wikipedia jms avatud asjad on muidugi toonud kaasa palju head. Võtame näiteks vabavaralised videotöötlustarkvarad. On ju vahva, et ka vaene koolilaps Brasiilia slummist saab kooliarvutis filmi monteerida. Vabavaral on muidugi tihti puudusi (needsamad kasutajasõbralikkuse ja klienditoe probleemid), mistõttu leidub kliente ka näiteks Adobe tasulisele tarkvarale. Aga kui mõelda nii, et tulevikus võikski üha enam olla vabavara ja kõik olekski üks suur helesinine tulevik, siis mina näen veel üht olulist kitsaskohta. Niikaua kuni toit ei tule lauale ja katus pea kohale tasuta, ei ole vabavara eriti mõistlik mudel. Meil tekiks olukord, kus kõik programmeerijad ja sisuloojad teevad tööd õilsalt ja tasuta ning kõik naudivad nende loodud hüvesid, aga nemad ise oleksid näljas ja lageda taeva all. Või noh, täpsemalt öeldes selle pärast ei saa selline olukord tekkida. Ehk siis vabavara muutumine valdavaks eeldab post-scarcity ühiskonda. Ja kui me tuleme tagasi praeguse kapitalistliku korralduse juurde, siis siin on vabavaral teistsugune negatiivne efekt. Mina olen oma õppevideod teinud tasuta ja ei plaanigi kunagi nende pealt raha teenida, sest mul ei ole vaja toimetulekuks nende pealt teenida. Aga oletame, et on keegi, kellel on sama heade õppematerjalide idee, kuid ta saab seda ideed teostada ainult siis, kui ta saab sellega ka elatist teenida. Võib-olla oleksid õpetajad olnud valmis heade materjalide eest talle maksma, aga mina olen juba teinud sama asja tasuta ära, järelikult ma võtsin sellega temalt võimaluse teenida elatist millegagi, milles ta on väga hea.

Miks ma ei ole kasutanud repositooriumides olevaid õppematerjale?

Kui ma õpetajana alustasin, siis ikka vahel soovitati, et otsi olemasolevaid materjale, sul on endal lihtsam. Koolielu ja eKoolikoti käisin ajaloo aine osas läbi, aga ei leidnud sealt midagi. Laias laastus oli minu jaoks digiõppevara osas kolm probleemi:

 1. Nišimaterjalid. Väga palju oli selliseid materjale, mida ma ei oska nimetada muuks kui nišimaterjalideks. Ehk siis keegi on visanud kokku linke mingitele digitaalsetele arhiivimaterjalidele või dokfilmile mingil spetsiifilisel teemal või on mõni huvitav lisategevus mõne teema juures. Need kõik olid sellised, millega vähemasti põhikoolis on väga raske midagi peale hakata, sest õpilastel puuduvad enamikest teemadest eelteadmised ning esmalt on vaja tegeleda põhimõistetega. Enamik õppeajast kulubki sellele ja siis võib-olla paar tundi aastas saab tegeleda mõne ekstsentrilise lisahuviga. Nišimaterjali vastandiks oleks siis materjal (baasmaterjal?), mis aitab just neid põhimõisteid õppida. Ja ideaalis siis paremini ja huvitavamalt kui õpiku ja töövihiku komplekt. Mul on tunne (võib-olla ma eksin), et hea “baasmaterjali” puudumine soodustab sellist õpet, kus suur osa õppetööst on traditsiooniline ning vahepeal tehakse näpuotsaga “mõkki”. Mina sellega ei rahuldunud ja seepärast hakkasingi treima õppevideosid ning just selliseid, mis seletaksid huvitavalt ja lihtsalt ära põhilise õppesisu, mitte ei oleks lisamaterjal.
 2. Materjalide omavaheline vähene seostatus. Kõik selle ülesande jaoks loetud materjalid rõhutasid õpiobjektide puhul nende vabalt kombineeritavuse ja taaskasutatavuse olulisust. Mina aga tundsin õpetajana mõneti vastandmärgilist vajadust ehk ihkasin selliseid õppematerjale, mis moodustaksid teatud mõttes läbikomponeeritud terviku, õppekomplektid. Ma nägin seda asja nii, et minu aeg õpetajana on piiratud ja kõige väärtuslikum koht, kuhu seda aega kulutada, on õpilaste tegevuse vaatlemisele, analüüsile ja tagasiside andmisele. Seega kõik muu võiks võimalikult minu eest ära korraldatud olla. Niisiis oleksin tahtnud kasutada n-ö valmis standardkursust, kus on juba õppematerjalid, ülesanded, juhised hindamiseks, diferentseerimiseks jms ning ideaaljuhul oleks see mall ka juba digitaalsel kujul mõnes õpihaldussüsteemis. Kliki ja käivita. Kui tahan, kasutan üks-ühele, kui tahan, muudan natuke ümber, kui ei taha, ei kasuta üldse või võtan ainult mõne materjali või ülesande ja kasutan eraldi õpiobjektina. Ja oluline oleks muidugi see, et sellise kursuse disain lähtuks uuest õpikäsitusest.
 3. Õppematerjalide vaimuvaesus. Mind šokeeris ja tegi jõuetuks, kui ma esimest korda Koolielus sirvisin ja nägin, et uhke mõiste “digitaalsed õppematerjalid” taga peitub tegelikkuses lihtsalt tonnide viisi slaidiesitlusi. Esimene probleem nendega – Powerpoint tapab õppimise ja loeng on väheefektiivne õppimisviis, aga teiseks – need olid ju surmigavad ka veel, ei kübetki loovust. See igavuse häda käib üldse õppematerjalidega kaasas. HITSA dokumendis tutvustatud 6. klassi ajaloo õppematerjaliga (Naulainen et al. 2016) oli ka nii, et see tuli vist välja just siis, kui ma esimest aastat õpetaja olin. Hõigati välja, et jube vinge materjal tuli. Läksin sinna lehele, vaatasin, et ahah, mingi selline veebileht, interaktiivsed pildid. Proovisin õpilastega läbi. Neil ka erilist vaimustust ei tekkinud, klõpsisid ja lugesid kohusetundlikult. Enamikul hakkas kiirelt igav. Praegu selle juurde tagasi tulles hakkasin mõtlema, et miks ma niimoodi tegin, äkki seal oli  mingi metoodiline juhend suunatumaks õppimiseks ja mina loll ei kasutanud. Vaatasin järgi – sellist juhendit ei ole, mis soovitaks, kuidas õpetaja võiks seda materjali õppetöös kasutada (teisiti kui lihtsalt lasta õpilastel peale lennata), ehkki sealsamas HITSA dokumendis on juttu ka sellest, et hea digiõppevara peaks sisaldama ka töölehti ja juhendeid õpetajale. Need kehvad kogemused tõukasidki mind ise õppevara tootma.

Kuidas teha nii, et ei oleks igav ja vaimuvaene? Sellega seoses liigub mu mõte veel ühe teema juurde, mis on pisut teisel tasandil kui tehnilised standardid ja kategooriad. See on õppematerjalide stiil. Nii nagu paberipõhistes õppematerjalides, on digitaalsetes õppematerjalides kesksel kohal tekst. Peamine sisu antakse edasi tekstina, pilte, videot jm kasutatakse valdavalt illustratsioonidena. Ja need õppekirjanduslikud tekstid on ka digiõppevaras traditsiooniliselt neutraalsed, pisut akadeemilise tooniga. Samal ajal on esile kerkinud selline nähtus nagu Youtube’i hariduslikud kanalid, kus online-õppevideo vormis õpetatakse kõikvõimalikke teemasid, sageli neid samu, mis kuuluvad ka koolide õppekavasse. Need on noorema põlvkonna seas äärmiselt populaarsed ja tihti ongi esimeseks valikuks mingi teema iseseisva õppimise puhul just Youtube’i videod. Need täidavad üha enam seda rolli, mida vanasti täitis õpik või muu raamat. Niisiis kui me räägime näiteks e-õpikutest, siis on võimalik ette kujutada ka sellist e-õpikut, mis koosneb peaasjalikult (interaktiivsetest) videotest. Videote üheks eeliseks teksti ees on muidugi see, et asju on võimalik paremini visualiseerida ja liikuvad pildid kipuvadki olema huvitavamad, aga väga oluline on minu hinnangul just seal leviv stiil. Kasutatakse ohtralt huumorit, tihti viiteid popkultuurile või meemidele. Tonaalsus on sarnane internetikultuurile laiemalt – irooniline, humoorikas, vestluslik, autoriteete ja kõrgstiili eitav. Heaks näiteks on selline kanal nagu Crash Course. Miks ei võiks selliseid põhimõtteid ka (digi)õppekirjanduses kasutada? Sellised videod ühendaksid endas jooni õpikutekstist kui lineaarsest infoedastusest ja teisalt vabas vormis (harivast) vestlusest sõbra või õpetajaga. Loengutes on ju ajast aega nalja tehtud, miks ei võiks seda teha ka õppekirjanduses? Selline heietus minu poolt.

 

 

Repositooriumide võrdlus. OER Commons vs eKoolikott

Ülesandeks oli võrrelda Eesti uue põlvkonna repositooriumit eKoolikotti (https://e-koolikott.ee/) mingi teise repositooriumiga. Valisin võrdlemiseks OER Commonsi repositooriumi: https://www.oercommons.org/

OER Commonsi näol on tegemist globaalse haardega ingliskeelse repositooriumiga avatud õppematerjalidele. OER Commonsi taga on ISKME (Institute for the Study of Knowledge Management in Education) nime kandev haridusvaldkonnas tegutsev mittetulundusühing.

Nii OER Commonsi kui eKoolikoti puhul oleks küll täpsem öelda, et tegemist on referatooriumidega, mis tähendab, et nende andmebaasides on ainult lingid õppematerjalidele ja metaandmed, kuid mitte õppematerjale endid (faile).

Esmapilgul tundus, et OER Commonsil on ka mõningad autosüsteemi elemendid või vähemalt enamal määral kui eKoolikotil. Nimelt leiab esilehelt sellised nupud nagu Resource builder, Lesson builder ja Module builder. Tegelikkuses paistab, et Resource builderi näol on tegemist umbes samasuguse asjaga nagu eKoolikotis kogumike loomine – on võimalik luua õpiobjekte, lisades ja vormindades teksti ning lisades sellele failide (kas üleslaetavaid või lingiga poogituid). Spetsiifilisemaid võimalusi, näiteks interaktiivsete testide koostamist ei ole, need tuleks pookida sisse lingiga mõnest teisest süsteemist. Lesson builder’i ja Module builder’i funktsioon jäi mulle segaseks. Tehniliselt olid seal samad funktsionaalsused, mis Resource builder’is, ainult et oli võimalik koostada tunnile õpetaja poolne vaade ja õpilasele kuvatav sisu ning kuvada mõlema rolli eelvaade.

Üks suur erinevus eKoolikotiga võrreldes on kindlasti see, et OER Commons keskendub ainult avatud õppematerjalidele, samas kui eKoolikoti eesmärk on koondada nii avatud kui tasulisi materjale. Mind huvitas, kuidas OER Commons tagab, et neil on ainult avatud õppematerjalid, sest kui õppematerjale laevad üles “inimesed tänavalt”, siis võidakse sinna teadmatusest üles laadida palju selliseid materjale, kus autor on jätnud litsentsi täpsustamata ehk see peaks olema automaatselt “kõik õigused kaitstud” ehk avatud materjaliga tegemist ei ole. eKoolikotis on võimalik lihtsalt vastav litsents külge panna, kuigi siis tekib minu jaoks küsimus, et tegemist on ju materjali levitamisega (mille õigus on kaitstud).  OER Commonsisse materjali lisamisel tuleb esmalt sisestada link, seejärel täita hunnik lahtreid metaandmetega. Võimalik oli valida erinevate CC litsentside vahel või valida, et ei näe litsentsi. Valisin lisamiseks lingi ühele oma õppevideole, kus mul on kasutatud palju pildimaterjali, aga ei ole autoriõiguste osas korrektselt vormistatud. Praegu läks igatahes valik “ei näe litsentsi” läbi, aga tuli kohe materjali lisamisel märge, et materjal läks ülevaatamisele. Võib eeldada, et neil on mingi moderaatorsüsteem.

OER Commonsis on päris suur roll institutsionaalsetel sisupakkujatel ehk kõiksugu organisatsioonidel (muuseumid, ülikoolid jne). Mitmetel neist on ka OER Commonsi siseselt oma alamlehed (?), mida nad nimetavad hub’ideks. Niipalju kui aru saan, meenutavad need kanalit Youtube’is: suure süsteemi sees on väiksemad, ühe sisupakkuja sisu koondavad lehed. Partnerorganisatsioonide materjalidest on kokku pandud kureeritud materjalikogumikke. Niipalju kui ma otsisin, siis mittekureeritud (tavakasutajate kokku pandud) kogumikke ei olegi eraldi välja toodud, ilmselt on need üldise materjalide kategooria all. Ka eKoolikotti on planeeritud kõrvuti eksisteerima nii üksikisikute kui organisatsioonide (sh kirjastuste) loodud sisu, ent eraldi kureerimist ja modereerimist pole ette nähtud. Kvaliteedikontroll on usaldatud sotsiaalmeedia tööriistadele ja põhimõtetele – ebakorrektsest materjalist teatatakse, populaarsed materjalid on kõige nähtavamad, ebapopulaarsed materjalid vajuvad alla. OER Commonsis on need ka olemas, ent lisaks paistab olevat mingi ekspertkureerimise süsteem. Samuti märkasin, et iga repositooriumis kuvatava materjali kohta saab kasutaja valida “evaluate”, kust avaneb spetsiifilisi aspekte hindav küsimustik. Ilmselt on see mõeldud siis teiste õpetajate poolseks (peer to peer) retsenseerimiseks.

Metaandmete süsteemi poolest kasutab eKoolikott (kui ma õigesti aru saan, otsesõnu kirjas eKoolikoti lehel ei ole) EstCORE metaandmete süsteemi, milles on aluseks võetud eesti haridussüsteemi kontekst (kooliastmed jne). OER Commonsi kohta vastavat infot ei leidnud.

Mis puutub OER Commonsi repositooriumi sisusse, siis otsisin huvi pärast ajaloo teemalisi materjale. Midagi eriti huvitavat ei leidnud. Esiteks segas asjaolu, et ajaloo teemade all oli ainult kolm kategooriat – maailma ajalugu, USA ajalugu ja muistne ajalugu. Seetõttu oli üldpilt väga kirju. Selles osas peab eKoolikotti tunnustama, et sealne kategoriseering järgib õppekava plokke ja niimoodi on võimalik kergemini leida midagi konkreetse teema jaoks. Samuti – mida olen varemgi ingliskeelseid repositooriume sirvides märganud – on palju väga spetsiifilisi USA või UK ajaloo teemalisi materjale, millega meie õppekavad ei haaku.

 

Kasutatud materjalid:

HITSA. (n.d.) Digitaalse õppevara kontseptsioon. https://digioppevara.files.wordpress.com/2018/02/digitoppevara_kontseptsioon2015.pdf

eKoolikotti. (n.d.) https://e-koolikott.ee/

Leikop, M. 2018. Eesti õpetajate lemmiktöövahendid 2017. – Koolielu. https://koolielu.ee/info/readnews/551445/eesti-opetajate-lemmiktoovahendid-2017

OER Commons. (n.d.) https://www.oercommons.org/

Naulainen, M. M.; Zemit, I.; Piibar, Ü.; Varik, M.; Juske, J.; Rumm, A. 2015. Ajaloo õppevara: Vana-Kreeka. Interaktiivne ajaloo materjal 6. klassile. http://oppevara.hitsa.ee/vanaaeg/

 

Digitaalne õppevara #1

Link õppejõu postitusele: https://digioppevara.wordpress.com/2018/02/17/digitaalse-oppevara-kursus-2018-kaivitub/

Esimeses kontakttunnis tutvusime peamiselt digiõppevara mõistega ja arutlesime selle seoste üle teiste haridustehnoloogia valdkonna mõistetega ning vaatasime digitaalse õppevara erinevaid põlvkondi. Panin mõned mõisted ka oma blogi mõistevara lehele:

https://kristosiigedutech.wordpress.com/moisted-ja-mudelid/

Digitaalne õppevara

õppevara – osa õpikeskkonnast (koos õppijate, õpetajate, õpimeetoditega), digitaalne õppevara on selle alaliik, see on digitaalsel kujul, st kasutab IKT-tehnoloogiaid.

digitaalse õppevara omadused: interaktiivsus, taaskasutatavus erinevates kontekstides, kergelt muudetavus, paljundatavus, tarkvaraline

digitaalse õppevara kasutuskontekstid: e-õpe, blended learning (kombiõpe), m-õpe

digitaalse õppevara alamliigid: õppevideod, pildid, tekstid, testid, ülesanded, animatsioonid, 3d mudelid, õppemängud, multimeediakogumid, digiõpikud, e-kursused, slaidiesitlus, taskuhäälingud…

digitaalset õppevara luuakse: kontoritarkvaraga, videotöötlusprogrammidega, õppevara autorsüsteemidega (näiteks Learningapps, Kahoot, H5P, Wizer.me, EIS, BookCreator, iBookAuthor)

digitaalset õppevara hoitakse: repositooriumides (Koolielu, e-Koolikott, Õpiveeb). E-koolikott küll ei ole selline repositoorium, kus materjalid ise paiknevad, seal on ainult metaandmed ja link mingile teisele repositooriumile.

digitaalset õppevara esitatakse: LMSi kaudu (mis on tihtilugu repositooriumid ja autorvahendid)

õppevara ~ õppematerjal(id)

õppevara konkreetne kehastus on õpiobjekt, kui sellele on lisatud metaandmed ja pandud repositooriumisse

repositoorium sisaldab: metaandmed

Olin just enne sirvinud Liina Vaimla magistritööd, kus oli välja toodud, et J. L’Allier defineeris õpiobjekti kui väikseimat iseseisvat õpikogemust, mis sisaldab eesmärki, õpitegevust ja hindamist (vt joonis 1).
 Eesmärk- õpiobjekti alustala, mis annab aluse kogu loodavale õpiobjektile ja tegevustele selle sees.
 Õpitegevus- õpiobjekti osa, mille kaudu toimub eesmärgis püstitatud oodatava tulemuse elluviimine.
 Hindamine- see osa õpiobjektist, mis näitab, kas püstitatud eesmärgid said täidetud (L’Allier, 1997).

Kuigi seal oli toodud ka hilisemaid definitsioone, mis hindamist enam tingimata ei sisaldanud, oli mulle just see meelde jäänud. Sain kontakttunnis teada, et õpiobjekt ei pea siiski sisaldama hindamist, nüüd vaatasin üle ka teised definitsioonid. Peatüki lõpust võtsin sellise joonise:

opiobjekt

(Vaimla 2014)

Samas hakkasin mõtlema, et kui learning object võib olla mis tahes õppeotstarbel kasutatav asi ning tingimuseks pole, et sellega kaasneb õpitegevus, siis langeks selle alla põhimõtteliselt kõik. Õpiobjekt võib siis olla kasvõi sõnum, mille ma sõbrale saadan, ajaleheartikkel, koosolekuprotokoll vms. Igasugust informatsiooni mis tahes kujul on võimalik kasutada õppimiseks ja õpetamiseks. Samas õppeprotsess algab õppija (ja tihti ka õpetaja) poolsest kavatsusest ja tegevusest, aga need on juba väljaspool õppematerjali. Seepärast on imelik, kui nii lahtiselt defineeritud õpiobjekti metaandmetes on “kavandatud õpitulemused”. Õpitulemusteni saab viia ainult tegevus, meetod, mitte passiivne materjal. Ehk siis me võime ju leppida õpiobjekti definitsiooniga sellisel kujul, et see võib olla misiganes, osundamaks, et õppida saabki kõige abil, aga minu meelest peaks siis eristama veel seda tasandit, kus on õppematerjal koos konkreetsete tegevusjuhistega.

Kasutatud kirjandus:

Vaimla, L. (2014.) Interaktiivse sisupaketi loomine Udutu abil: võimalused ja kitsaskohad. Tallinna Ülikool, Informaatika Instituut.

 

 

 

Õppedisaini alused. Hindamise kava

Esitan siin meie õppedisaini kursuse rühmatöö ühe osa ehk hindamise (evalvatsiooni) kava meie disainitavale kursusele tuleviku klassiruumist. Rühma liikmed on Kristo Siig, Catlyn Kirna, Keit Kasvandik. Lingid meie rühmatöö ülejäänud osadele:
https://keitkoolis.wordpress.com/2017/12/28/projektoppe-kursuse-tuleviku-klassiruum-disain/

Enne kursuse algust

 1. Õppijad (ilma ettevalmistuseta) kirjutavad kava, kuidas nad teeksid tuleviku klassiruumi (sellesse ruumi, mis on ette nähtud projekti jaoks). Ette on antud projekti terviktegumi lähteülesanne. Kavas kirjutavad õpilased lahti ka kava teostamiseks vajalikud oskused, mis neil juba olemas on ning mida neil veel ei ole.

 

Projekti lõppedes (kui valmisprodukt on esitletud)

 1. Õpilased vastavad online testile, mis kontrollib omandatud faktiteadmisi. (ÕPPIMINE) Testi küsimused puudutavad kõikides moodulites omandatud materjali.
 2. Õpilased täidavad ankeetküsitluse, mis selgitab välja nende emotsioonid seoses kursusega, küsitlus sisaldab ka avatud vastuseid, kus õpilased reflekteerivad enda õpitut. (REAKTSIOON) Küsitlusega uuritakse:
 • õppesisu ja ülesannete relevantsuse
 • õpistrateegiate toimivuse
 • ülesannete keerukuse ning nende kohta tagasiside saamise
 • interaktsioonide (mil määral toimis suhtlus õpetaja ja kaasõpilastega),
 • õppematerjalide loetavuse ja keerukuse kohta
 • õpikeskkonna mugavuse ja meeldivuse
 • õppekorralduse sobivuse kohta
 • üldist tagasisidet kursuse kohta ning soovitusi edaspidiseks
 1. Vastutav õpetaja reflekteerib iga õppija progressi (mis tundus keeruline, mis edenes väga hästi). (REAKTSIOON)
  Selle põhjal hindab ta:
  – õppesisu relevantsust
  – õpistrateegia ja taktika tõhusust ja toimivust
  – ülesannete keerukust ja relevantsust, võimalusi õpetajal tagasisidet anda
  – hindamismeetodite ja -vahendite toimivust ja piisavust
  – interaktsioonide kestust, sagedust ja relevantsus
  – õppematerjalide loetavust, sidusust, stiili, keerukust
  – õpikeskkonna mugavust ja meeldivust
  – õppekorralduse ökonoomsust ning ühilduvust ülejäänud koolisüsteemiga
 2. Vastutav õpetaja võrdleb enne kursuse algust tehtud kava lõpptulemuse ehk klassiruumi projektiga ning oma vaatlustulemustega kursuse jooksul. Analüüsib kursuse õpitulemuste kaupa, millisel määral õpilaste teadmised ja oskused on arenenud. (ÕPPIMINE)
 3. Lõppesitlust vaatab ka välisekspert, kes on kursis õppimise ja ruumi ning haridustehnoloogia teemadega ja teadlik sisekujunduse põhimõtetest. Esmalt hindab ta lõpptulemust ilma pedagoogilise kontekstita (ei tea midagi õpitulemustest ega kursuse ülesehitusest, ainult terviktegumi lähteülesannet) ning annab hinnangu professionaalsest aspektist ehk võrdleb sellega, kuidas sama soorituse teeksid eriala professionaalid päris elus. Seejärel tutvub ta kursuse õpitulemuste, ülesehituse ja õppematerjalidega ning annab hinnangu, mida võiks muuta, et kursuse lõpptulemus oleks professionaalne. Fookus võiks olla õppesisu, õppematerjalide ja ülesannete õigsusel ja relevantsusel. Väliseksperdi arvamust küsitakse intervjuu vormis. (REAKTSIOON, ÕPPIMINE)

 

Kuus kuud kuni aasta hiljem (KÄITUMINE)

 1. Minna kooli tagasi uue ülesandega, mis sisaldab osasid või kõiki elemente õpitust ning vaadata, kas õpilased oskavad neid uues olukorras lahendada. Näiteks:
  1. Mida arvavad õpilased õpilasesinduse uuest eelarvest? – lugu koolilehte. Sisaldab: arusaamu eelarvestamisest, loo kirjutamisest, uuringu läbi viimisest.
  2. Kooli mänguväljaku/liikumisala projekti koostamine ning sellest artikli kirjutamine.
   Sisaldab: eelarvestamine, projekteerimine, loo kirjutamine, uuringu läbiviimine

 

Koostasime ka ühe evalvatsiooni instrumendi ehk pärast kursust õpilaste poolt täidetava tagasisideküsimustiku:
https://goo.gl/forms/NO5NhqjLFPvUykjp1

Õppedisaini alused. Kokkuvõttev refleksioon

Kokkuvõttev refleksioon tuli esitada Barretti kolme küsimuse mudeli järgi:

WHAT? Mida ma õppisin? Disaini ja disainmõtlemisega olin kokku puutunud juba enne õpetajaks sattumist ning õpetajana töötades tundsin kogu aeg, et disainmõtlemist peaks hariduses ka rohkem olema, aga niisama koolis töötades ma sellega praktiliselt kokku ei puutunud. Seetõttu ootasin seda kursust põnevusega.

Kursuse käigus sain peamiselt teadlikuks hunnikust mõistetest ja mudelitest. Kui põhjalikult need mulle külge jäid, saab näha, aga vähemalt ma nägin natuke vaeva – enda jaoks olulisematest kirjutasin refleksioonides, samuti kirjutasin neid endale üles oma blogi juurde tehtud erilehele, kuhu koondan erinevates ainetes kuuldud mõisted ja mudelid. Süvitsi käsitlesime Merrilli “kivike tiigis” mudelit. Selle põhimõte alustada kogu disainiprotsessi elulisest ülesandest ning planeerida õppeprotsess selliselt, et kõik viiks välja sellise elulise ülesande soorituseni, tundus alguses väga sümpaatne. Kursuse edenedes sain aga aru, et Merrilli mudel on oluliselt keerulisem ning kõik see muu osa tundus mulle juba liiga piirav ja tarbetu. Pean selle all silmas seda, et on olemas veel vahetegumid, milles peavad kajastuma erinevad õpitavad teemad, samuti õpistrateegiate jaotus tell, ask, show ja do. Mulle tundus telli ja show eristamine väga kunstlik ja segadust tekitav, sest reaalsuses on neid mõistlik põimida. Nagu ma aru saan, siis tell tähendab mingi õpitava asja keelelist (metatasandil) kirjeldamist, näiteks mõiste definitsiooni väljaütlemist, show selle lahtiseletamist näite varal (või protseduuri puhul tell loetleb etapid, show näitab protseduuri ette). Mina ei alusta kunagi õppetundi mingi mõiste kuiva definitsiooni lahtikirjutamisest. Definitsioon käib kuskilt läbi, aga see käib alati koos show‘ga ning seetõttu telli lahtikirjutamine õpistsenaariumi koostades tundub mõttetu.

Praktiliste tööde käigus õppisin ilmselt tähelepanu pöörama mõningatele õppedisaini aspektidele. Arvan, et disainmõtlemist olin harjunud kasutama juba enne, aga küllap see kinnistas mingeid hoiakuid.

Sain kursuse käigus teada ka seda, et on olemas sellised inimesed nagu õppedisainerid ning haridustehnoloogil peaks põhimõtteliselt olema sellise töö jaoks vajalik ettevalmistus.

SO WHAT? Mis sellest minu jaoks oluline oli? Kuna ma isiklikult pean mõistete ja mudelite tundmist oluliseks, siis nende õppimist pidasin oluliseks. Oleksin tahtnud neile rohkemgi tähelepanu pöörata ja rakendada praktilises ülesandes ka mõnda muud mudelit kui Merrilli oma, kuivõrd see ei osutunud siiski nii sümpaatseks kui olin alguses arvanud.

NOW WHAT? Mida ma õpituga peale hakkan? Kindlasti üritan mingeid kursuse jooksul kuuldud ideid rakendada edaspidi mõnda enda antavat kursust kavandades. Praegugi korrastan oma seniseid loodud õppematerjale kursusteks, mida saaksin tulevikus õpetajana kasutada ja ka teiste õpetajatega jagada, üritan seal õppedisaini põhimõtteid arvesse võtta.

Omandatud mõisteid ja mudeleid võib tõenäoliselt vaja minna magistritöö teoreetilise raamistiku loomisel.

Samuti tundus õppedisaineri töö huvitav valdkond, kus oma omandatavat haridust tulevikus ära kasutada, kui võimalus selleks avaneb.

 

Mis puutub kursusesse üldiselt, mitte ainult minusse, siis see oli üldiselt põnev, aga tööjuhised oleksid võinud olla selgemad ning rohkem oleks võinud tegeleda teiste mudelite, mitte ainult Merrilliga. Mul on tunne, et meie teema puhul oli selle Merrilli mudeli järgi lahendamine pigem selline vägisi etteantud raamistikku toppimine kui orgaaniline kooslus, aga teemat valides me seda veel ei taibanud. Kontakttunnid olid suhteliselt asjalikud, loengud ja arutelud olid huvitavad ning kontakttundides sai ka oma ülesannetele kohest tagasisidet, mis aitas mitmel korral segadusest edasi. Oleks tahtnud rohkem näha ka seda, mida teised rühmad tegid. Hea oli see, et rühmatöö oli seotud õpikeskkondade aine rühmatööga, see võimaldas näha rohkem ainetevahelisi seoseid ning mõnevõrra ka aega kokku hoida.